Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace


Školní řád


(vydává ředitel školy v souladu se zákonem  č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 30)

 

„Není umění dokázat, že dítě něco neumí, ale je umění dát mu příležitost prokázat, že něco umí.“

 


Pro žáky školy


Úvod:  „Veškeré zařízení školy je společným majetkem, proto je budeme šetřit a ochraňovat před poškozením. Ve škole se budeme chovat a žít kulturně jako lidé, kteří si sami udržují pořádek, čistotu, pěkné prostředí. Dobrovolně se podřídíme kázni.“


1.    Školní budova se otevírá pro žáky v 7.40 hodin, v případě extrémně nepříznivého počasí otevře školník dříve. 
2.    Žáci dodržují v zájmu hygieny jednotně vstupní (nečistou) a výstupní (čistou) šatní zónu. 
3.       Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatních prostorách a ihned odcházejí do učeben. V šatních prostorách se nezdržují a „nevysedávají“ tam.
4.    Žáci převezmou na začátku školního roku od svého TU klíč od šatních skříněk. 
5.    Ve skříňkách budou udržovat čistotu a pořádek. Není dovoleno zanechávat uvnitř skřínek potraviny podléhající zkáze, nebezpečné a hořlavé látky a cenné předměty (peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony, klíče od bytů, průkazky na MHD, autobusy, vlak, aj). 
6.    Každý žák bude o přidělenou skříňku pečovat, nebude ji svévolně poškozovat a znehodnocovat. Na skříňky se zakazuje psát zevnitř i zvenku, cokoliv lepit, mechanicky poškozovat povrch (škrábání, rytí).
7.    Pokud žák ztratí klíč, nechá si zhotovit nový, na vlastní náklady (pouze se souhlasem školy – bezpečnostní karta). Pokud si žák klíč zapomene doma, požádá třídního učitele (eventuálně pana školníka) o otevření náhradním klíčem.
8.    TU bude čtvrtletně kontrolovat stav čistoty a pořádku jednotlivých skříněk a provede o kontrole záznam. V rámci bezpečnosti budou také prováděny namátkové kontroly skříněk ze strany vedení školy.
9.    Je přísný zákaz přechovávání jakýchkoliv cigaretových výrobků, omamných a toxických látek a alkoholických nápojů ve škole a jejím okolí. Porušení se bude trestat sníženou známkou z chování. Závažné případy budeme řešit ve spolupráci s PČR nebo odborem sociálních věcí MěÚ.
10.   Ze šaten odcházejí žáci do tříd, kde se připravují na vyučování. Neotevírají okna, šetří energii. Služby se starají o přípravu tabule, o pomůcky, apod.
11.   Po prvním zvonění v 7.55 hodin (i v 9.55 hodin) jsou již všichni žáci ve třídách, nevycházejí na chodbu, připravují se na vyučovací hodinu. 
12.   Žáci se ve škole chovají ukázněně a zdvořile.
13.   Přestávky využívají žáci k relaxaci a hygienickým potřebám. O velké přestávce se mohou žáci volně pohybovat na příslušném stupni školy. Musí přitom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti. O tzv. malých přestávkách se žáci zdržují ve třídách. Žáci 2. stupně, kteří přecházejí na vyučování do jiné třídy, uklidí po každém ukončení hodiny třídu a přejdou ukázněně do určené učebny.
14.   Školní bufet v přízemí školy je možné navštěvovat po 1. vyučovací hodině a o velké přestávce. Pozdní příchody do hodiny z důvodu návštěvy bufetu jsou nepřípustné. Žák je povinen u bufetu dodržovat pravidla slušného chování, dohlížející učitel má právo žákovi, který se chová u bufetu nevhodně, zakázat přístup.
15.   Z bezpečnostních důvodů nebudou žáci vůbec otevírat okna a manipulovat se žaluziemi, roletami a termoventily. Sezení na okenních parapetech a lavicích je nepřípustné.  
16.   V odborných učebnách se budou žáci bezpodmínečně řídit řádem jednotlivých učeben.
17.   Během vyučování nemají žáci povolen vstup do prostoru šaten. Do prostor šaten mohou žáci vstupovat výjimečně pouze o přestávce, a to výhradně se souhlasem učitele vykonávajícího dohled v šatnách.
18.   Po vyučování odcházejí žáci společně za doprovodu vyučujícího k šatním skříňkám, opouštějí budovu a nezdržují se v ní. 
19.   Žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, odkládají si tašky a ostatní věci v prostorách školní jídelny a chovají se podle „Řádu školní jídelny.“ V aktovkách nenechávají cenné předměty.
20.   Žáci 1. stupně, kteří navštěvují školní družinu se chovají v souladu s „Řádem školní družiny.“
21.   Žáci, kteří mají odpolední vyučování, se o polední přestávce zdržují mimo budovu školy. Do školní budovy vstupují na vyzvání vyučujícího, nejpozději však ve 14.15 hodin. 
22.   Žáci, kteří odcházejí na tělesnou výchovu, informatiku, do odborných učeben, apod., vyčkají ve třídě, až je odvede vyučující. I návrat zpět se provádí společně pod vedením vyučujícího.
23.   Učitele ze sborovny nebo kabinetu může žák vyvolat v případě nutnosti slušným způsobem (požádá o tuto službu dohled konajícího pedagoga, popř. provede sám).
24.   Všechny zaměstnance školy i další dospělé osoby zdraví žáci pozdravem „Dobrý den“. Ve styku s pracovníky školy používají oslovení „paní  - pane“ s příslušnou funkcí.
25.   Všichni žáci jsou povinni udržovat zařízení školy v pořádku, nepoškozovat je, zjm. drahou didaktickou techniku (interaktivní tabule, TV, PC apod.). Každé poškození ihned hlásí třídnímu učiteli, popř. učiteli konajícímu dohled.
26.   Mobilní telefon není učební pomůcka a žáci ho do školy nosí pouze na vlastní zodpovědnost. Pokud nosí žáci do školy mobilní telefony, používají je pouze v době přestávek nebo volných hodin. Při vyučování platí zákaz používání mobilního telefonu. Před zahájením výuky žák svůj mobil vypne a uloží do tašky. V době přestávek nepoužívají žáci mobilní telefony, MP 3 ani jiné přehrávače k poslechu hudby. Poslech hudby v době přestávek z mobilních telefonů nebo přehrávačů je možný pouze do sluchátek a to ve třídě, nikoliv na chodbě školy. Je také zakázáno z bezpečnostních důvodů připojovat mobilní telefony nebo přehrávače do elektrické síti v objektu školy.  
27.   Dojde-li ke ztrátě nebo odcizení mobilního telefonu, hradí škodu škola pouze tehdy, pokud byl mobilní telefon převzat do zvláštní úschovy. Je tedy rozhodující, zda žák předal škole mobilní telefon do zvláštní úschovy.
28.   Žáci nebudou používat mobilní telefony k nahrávání spolužáků, učitelů, apod. bez jejich osobního souhlasu. Pokud toto nedodrží, bude manipulace s mobilem považována jako omezování osobní svobody.
29. Žákovská knížka je považována za jeden ze základních dokumentů žáka a za zásadní informační zdroj mezi školou a zákonnými zástupci žáka o jeho prospěchu a chování, a proto je žák povinen ji denně nosit do školy, udržovat ji v čistotě, včetně obalu. Žáci budou pravidelně rodičům předkládat ŽK ke kontrole prospěchu a chování. Rodič tuto kontrolu potvrdí svým podpisem. TU provede každý týden kontrolu podepsaných ŽK.                                                                  30. Vzhledem k závažnosti tohoto dokumentu je stanoveno v případě ztráty ŽK: a) zakoupení nové ŽK pouze ve škole (s označením  DUPLIKÁT) - 50,-Kč          b) ztráta ŽK je povážována za podnět k udělení výchovného opatření               (viz Pravidla hodnocení)  


Pravidla chování
 

1.    Žák je povinen se ve škole a na akcích pořádaných školou (např. exkurze, výlety, kulturní a sportovní akce apod.) chovat slušně, dbát pokynů pedagogických pracovníků, podle svých schopností se svědomitě připravovat na vyučování – a to i ve volných dnech a o prázdninách – tak, aby nenarušoval zásady soužití a mravní normy společnosti.
2.    Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou.
3.    Žák má být ve škole vhodně, čistě upraven a oblečen tak, aby nebylo ohroženo zdraví jeho ani spolužáků při činnostech spojených s vyučováním.
4.    K přezouvání žák používá jen obuv a přezůvky, které nezanechávají černé stopy na podlaze. Z hygienických a provozních důvodu není k přezouvání vhodná sportovní obuv.
5.    Žák je povinen zacházet šetrně s učebnicemi a školními potřebami, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením, je povinen nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.
6.    Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů aj, hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který prokazatelně škodu způsobil.  
7.    Před ukončením vyučování žáci bez dovolení nevycházejí ze školní budovy,  budovu smí v době vyučování opustit pouze se souhlasem TU ( zastupujícího TU, ŘŠ, ZŘ). V době mimo vyučování pobývají žáci ve školních prostorách pouze se souhlasem a vědomím TU, popř. souhlasem vyučujícího daného předmětu.   
8.    Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků, žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, požívání zdraví škodlivých látek), a to i v okolí školy.
9.    Žák může účinkovat opakovaně  v divadle, ve filmu, v televizi nebo jiných obdobných veřejných vystoupeních, která nepořádá škola, pouze po dohodě s ředitelem školy a rodiči.
10.   Za chování v době mimo pravidelné vyučování plně zodpovídají rodiče, popř. zákonní zástupci. Zvláště v případě filmových a divadelních představení nebo jiných kulturních pořadů či návštěvy pohostinských zařízení nesou plnou zodpovědnost výše jmenované osoby (Úmluva o právech dítěte, čl. 18 odpovědnost rodičů – oba rodiče mají prvotní, společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte).
11.   Doporučujeme rodičům, aby žáci do školy nenosili drahé oděvy, módní doplňky a elektroniku (např. oděvy z kůže, kožešin, zlaté a stříbrné předměty, mobilní telefony, MP přehrávače).
12.   Učitelé upozorní rodiče a hlavně žáky na nebezpečí užívání a šíření drog ve školách a školských zařízeních. Každý případ zneužívání bude hodnocen jako přestupek proti školnímu řádu. Stejný postup bude uplatněn při šikanování a vydírání. Žáci jsou povinni ohlásit každý případ nejbližší dospělé osobě, třídnímu učiteli, výchovnému poradci, zástupci nebo řediteli školy.
13.   Zájmová mimoškolní činnost žáků bude organizována tak, aby nezasahovala do vyučování (ZUŠ, apod.).
14.   Není vhodné, aby žáci přijížděli do školy na kolečkových bruslích a „botách s kolečky“, a to z důvodů bezpečnostních či z důvodů případného poškození nebo zcizení. Výjimku tvoří pouze hodina TV zaměřená na bruslení na kolečkových bruslích (doloženo písemným souhlasem rodičů).
15.   Žákům není dovoleno ukládání jízdních kol ve škole nebo v areálu školy. V bezprostředním okolí školy není vymezen prostor pro ukládání kol, a proto škola za jejich ztrátu nezodpovídá.

 

Omlouvání žáků


1)    Rodič je povinen oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do 72 hodin (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, §50 odst. 1).
2)    Rodič je povinen po návratu dítěte do školy doložit nejpozději do 3 kalendářních dnů důvod nepřítomnosti.Po uplynutí této doby je absence považována za neomluvenou.
3)    Veškeré omluvenky budou zapsány do žákovské knížky s přesným vymezením délky nepřítomnosti.
4)    Škola může požadovat jako součást omluvenky potvrzení od lékaře (metodický pokyn č. 20 006/2007 – 51).
5)    O jakékoliv plánované uvolnění žáka z vyučování (dovolená, sportovní akce, rodinné důvody, aj.) žádá zákonný zástupce předem písemně. 
6)    Na základě písemné žádosti zákonného zástupce může být žák uvolněn z vyučování na jeden den třídním učitelem (popř. zastupujícím učitelem), na dva a více dnů uvolňuje žáka ředitel školy (s písemným vyjádřením třídního učitele).
7)    Zákonný zástupce může ze závažných důvodů požádat pro své dítě o uvolnění z některého z předmětů (částečně nebo úplně) prostřednictvím formuláře vydaného k tomuto účelu školou – zjm. na tělesnou výchovu, plavání. Žádost musí být doložena doporučením ošetřujícího lékaře.
8)    V případě nemoci nebo jiného důvodu nepřítomnosti ve škole zákonný zástupce zatelefonuje do školy (tel. 354 62 46 54 ) a zanechá vzkaz v kanceláři. Zde je telefonická omluva zaznamenána do zvláštního sešitu a předána příslušným třídním učitelům. Ihned po návratu do školy žák předloží třídnímu učiteli (popř. zastupujícímu) písemnou omluvu v žákovské knížce.

9)    Žák může být uvolněn v průběhu vyučování pouze na písemnou žádost zákonných zástupců. Toto oznámí svému třídnímu učiteli (popř. zastupujícímu učiteli). V ojedinělých případech oznámí tuto skutečnost vedení školy (ZŘ, ŘŠ) .